Jump to content

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i perioden 2018-2024. Hun er jurist og har lang erfaring som statsadvokat og dommer. Før Bejer Engh ble barneombud, jobbet hun som dommer i Oslo tingrett. Hun har også jobbet 12 år som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Som barneombud er hennes mandat å fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet er uavhengig og overvåker om barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Inga Bejer Engh har under Covid-19 pandemien vært en sterk talsperson for barn og unges situasjon. Hun har gjennom hele pandemien påpekt myndighetenes ansvar for at smitteverntiltakene er i tråd med grunnleggende rettsprinsipper som sier at inngripende tiltak skal være forholdsmessige og nødvendige.

Inga Bejer Engh

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.