Hopp til hovedinnhold

Sjur Holsens minnepris - formål og statutter

§ 1 Formål

Sjur Holsens minnepris skal stimulere til et kunnskapsbasert, mangfoldig og opplyst ordskifte. Prisen skal hedre Sjur Holsens virke som journalist, redaktør og forfatter. Målet er å motivere flere mennesker med ulike perspektiver og erfaringer til å delta i samfunnsdebatten i Holsens ånd.

Prisen gis til en person som foregående år har bemerket seg med særpregede og substansielle bidrag. Det stilles ingen krav til form, men kandidatenes formidling skal være av høy kvalitet og samtidig ha potensial for videre utvikling.

§ 2 Prisen

Prisen deles ut årlig dersom juryen finner en kvalifisert kandidat. Den består av et diplom og et reisestipend på 100.000 kroner. Beløpets størrelse vurderes av stifteren, Sparebanken Vest, hvert tredje år.

§ 3 Deltakelse

Prisen er åpen for alle som har publisert tekster eller på annen måten deltatt i det offentlige ordskiftet i Norge siste år.

Stifteren skal senest tre måneder før utdelingen sørge for at nominasjonsprosessen starter og offentliggjøres bredt. Alle kan nominere. Juryen kan også velge kandidater de mener oppfyller kriteriene selv om disse ikke er nominert av andre.

§4 Kriterier

De nominerte vurderes ut fra prisens formål. Kriterier ajourføres årlig i et samarbeid mellom stifteren og juryen.

Vinneren skal over tid å ha bidratt med nyskapende og relevante perspektiver i det offentlige ordskiftet. Det skal vektlegges at kandidatene formidler sin fagkunnskap bredt og dermed bidrar til en mer faktabasert samfunnsdebatt.

Sjur Holsen var bergenser - og internasjonalt orientert. Prisvinneren trenger ikke være vestlending, men må gjerne ha vestlendingens blikk på samfunnet. Skarpe, frittenkende og originale debattanter vil oppfylle kriteriene.

Sjur Holsens minnepris er ikke for lang og tro tjeneste. Ettersom formålet er å motivere vinneren til å bidra enda mer i debatten, skal juryen primært søke unge kandidater med potensial for videre utvikling.

§5 Jury

Prisen deles ut av en jury bestående av 3 medlemmer som pekes ut av Sparebanken Vest. Medlemmene skal ha relevant erfaring innen akademia, kultur eller media. Kunnskap om Sjur Holsens virke som samfunnsdebattant er en forutsetning. Alle medlemmer velges for tre år av gangen. Siste prisvinner inviteres til å sitte i juryen påfølgende år.

§6 Utdeling

Utdelingen finner sted under konferansen Nordiske Mediedager i Bergen. Stifteren besørger det praktiske rundt utdelingen samt bekjentgjøring av juryens begrunnelse.

Stifteren står fritt til å endre sted og rammer for utdelingen.

§7 Finansiering

Utgifter til prisbeløpet, prisutdeling og juryens arbeid dekkes av Sparebanken Vest.